Beleid diaconie

Werkwijze
De diaconie staat open voor signalen uit de samenleving die ons opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht, wil zich inzetten voor mensen in de knel en wil daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken. We denken daarbij zowel aan onze gemeente en de regio, aan binnen- en buitenland.

Goede doelen
De steun aan veel binnenlandse projecten en organisaties in het buitenland verloopt veelal via ons landelijk orgaan, Kerk in Actie (zie www.kerkinactie.nl) dat een goede controle kan houden op een juiste besteding. De diaconie kiest iedere twee jaar twee projecten uit, die zij jaarlijks een vast bedrag schenkt.
Daarnaast ondersteunt De Lichtbron de projecten van “Streekverband de Tien”. 
Iedere laatste zondag van de maand wordt een doelcollecte gehouden. In de diaconievergaderingen kunnen doelen worden voorgedragen. De doelen in de regio zijn onder andere:
 • Hospice Beukenrode te Naaldwijk
 • het Carma-inloophuis
 • Exodus te Den Haag
 • Alzheimercafé Westland
 • Vluchtelingenwerk Westland
Een aantal keer per jaar worden voor de voedselbank Westland voedingsmiddelen ingezameld. Ook wordt regelmatig hiervoor gecollecteerd.
Verder is er altijd ruimte om bij grote rampen een extra collecte in te roosteren.
Jaarlijks mogen wij delen in de opbrengst van de Stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul aan de Gorzen. Het bedrag wordt verdeeld aan goede doelen. De diaconie heeft de voorkeur om deze te zoeken in de regio dan wel in Nederland.

Overige taken diaconie
De diaconie van De Lichtbron streeft ernaar om met elkaar verschillende taken in te vullen. De ideale bezetting voor de diaconie is zes personen. Momenteel bestaat de deze uit vijf personen waarvan vier diaken zijn. Er wordt maandelijks vergaderd en de voorzitter is ook aanwezig bij de vergaderingen van de Kleine kerkenraad. Alle diakenen zijn vertegenwoordigd in de Grote Kerkenraad.
De diaconie verzorgt het Heilig avondmaal, dat gevierd wordt in lopende vorm. Op Witte Donderdag wordt het Heilig avondmaal in een kring gevierd.
De diaconie vaardigt één lid af in de vieringen met de bewoners van het Westerhonk te Monster. Incidenteel worden er ook vieringen met deze bewoners in De Lichtbron gehouden. Tevens heeft een lid zitting in de contactraad van de Westlandse kerken en het Westerhonk.
Inzameling van gaven tijdens de kerkdienst wordt door de diaconie verzorgd in twee rondgangen. Naast de diaconale en missionaire collectes, worden ook de collectes voor kerk, catechisatie- en jeugdwerk verzorgd.
Persoonlijke ondersteuning kan worden verleend - rekening houdend met de op dit moment strenge regelgeving in het kader van de privacy - door:
 • gebruik te maken van het voedselpakket en waardebonnen bij “broodnood”
 • informeren en/of helpen bij vragen over ondersteuning/uitkering en dergelijke
 • financiële hulp door middel van een persoonlijke (renteloze) lening
 • financiële hulp door middel van een eenmalige gift
In principe wordt geen geld verstrekt bij hulpvraag, maar kunnen kosten en dergelijke door de diaconie worden overgemaakt. Financiële steun is nooit structureel; hiervoor dienen andere kanalen (sociale kaart).
Verder verzorgt de diaconie:
 • de kaartengroetenactie AI en KiA
 • het ouderenwerk in de vorm van een koffieochtend, gezamenlijke kerstviering met de Hervormde gemeente en kerstattentie
 • kaartengroet voor zieken en hen die in de gemeente aandacht nodig hebben
 • jongerenwerk in de vorm van ondersteuningsactiviteiten
 • bid- en dankdag
 • publiciteit door middel van nieuwsbrief, beamer, de website, Kerkbode voor het Westland (Samen), afkondiging en overige informatie.
Financiën
De financiën van de diaconie zijn strikt gescheiden van de financiën van het College van Kerkrentmeesters. De diaconie maakt wel deel uit van de Actie Kerkbalans. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat geld dat u geeft voor een diaconaal doel ook voor een diaconaal en/of missionair doel wordt gebruikt.
De penningmeester maakt jaarlijks een collecterooster, waarbij wordt gekeken naar de diversiteit in de doelen: PKN, KiA, gekozen doelen in de regio zoals hierboven genoemd, zorg voor lichamelijke of geestelijke gezondheid, NBG, etc.
De diaconie telt de opbrengsten en stort deze op de rekening van diaconie en kerk. Dit is een taak van twee personen.
Regelmatig informeren wij de gemeente over de opbrengsten van de collectes. Tijdens de jaarlijkse Gemeentevergadering  worden de bestedingen en de gekozen projecten aan de gemeente voorgelegd.
De penningmeester verzorgt jaarlijks een overzicht van inkomsten en uitgaven, als mede de balans en begroting voor het komende jaar. De jaarcijfers worden door twee gemeenteleden geaccordeerd en vervolgens in de gemeentevergadering vastgesteld. Overschot wordt op voordracht van de diaconie geschonken aan een door de gemeente goedgekeurd doel.
terug