Het grote gebod

et als aan een bedrijf, moet ook aan een kerkelijke gemeente leiding worden gegeven. Er wordt een bestuur gevormd, een organisatievorm bedacht. En het is mooi als het werkt, als soepel lopende raderen in een goed geoliede machine. Maar laten we daarbij niet uit het oog verliezen waar we het voor doen:
"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." (Matteüs 22:37-39)

Kerkenraad


De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
De kerkenraadsleden worden voor een periode van vier jaar benoemd, na instemming van de stemgerechtigde leden van de gemeente. Zij beloven geheimhouding van wat hun vertrouwelijk wordt meegedeeld.
De taakinvulling van de kerkenraad is hier aangegeven.
Klik hier voor een overzicht van de leden van de kerkenraad.
Lees meer 

Kleine kerkenraad

De dagelijkse werkzaamheden van de (grote) kerkenraad zijn gedelegeerd aan de kleine kerkenraad. Deze ondersteunt en stimuleert alle kerkelijke activiteiten, zodat deze tijdig en op elkaar afgestemd kunnen plaatsvinden. Ook de kerkenraads- en de gemeentevergadering worden hier voorbereid. De kleine kerkenraad voert verder besluiten uit van de grote kerkenraad voor zover daarvoor geen anderen zijn aangewezen. Bovendien worden er zaken afgehandeld van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Tevens onderhoudt de kleine kerkenraad contact met alle taakgroepen.
Klik hier voor een overzicht van de leden van de kleine kerkenraad.

Wijkindeling

Ten behoeve van het pastorale werk is de gemeente in wijken verdeeld.
De volgende pastorale ouderlingen zijn voor deze wijken verantwoordelijk:
  • wijk A en B: Ed van der Schoor
  • wijk C en D: Ria Jongerius
  • wijk E en F: Willy Mieremet
Klik hier voor een overzichtskaart van de wijken.

Voor degenen die niet in de bovengenoemde wijken wonen (aangeduid als wijk G) is momenteel geen pastoraal ouderling aangesteld.
Lees meer 

Beleid gemeente


Het beleid binnen De Lichtbron wordt in eerste instantie gemaakt en afgestemd binnen de kerkenraad. Voor dit beleid wordt gewerkt met een beleidsplan dat een aantal jaren beslaat. Het huidige beleidsplan heeft als titel ‘Geloven in de gemeenschap’. 

In het beleidsplan staan drie onderling samenhangende invalshoeken centraal:
1) een gedeeld geloof in God - Vader, Zoon en heilige Geest - door 
2) een georganiseerde gemeenschap van leden met 
3) een gezicht in de samenleving. 
Deze invalshoeken zijn uitgewerkt in tien plannen

>> Beleidsplan

Beleid diaconie


Diaconie betekent omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Onze droom is een samenleving waar vrede en verdraagzaamheid heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. Geïnspireerd vanuit het evangelie willen wij mensen in nood, dichtbij en ver weg, tot helper zijn.
Het is onze missie om op vele terreinen in de samenleving actief te zijn om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.
Lees meer 

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor een goede onderbouwing van de begroting  en volledige toelichting op de financiële verantwoording.
De samenstelling van het college is hier gegeven. 
Lees meer 

Collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten van De Lichtbron worden twee collectes gehouden: één voor de diaconie en één voor de kerk. De collecte van de diaconie heeft meestal een speciaal doel dat tijdens de dienst vermeld wordt. De collecte voor de kerk is ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor het beheer van de kerk en kosten voor predikant, organisten, taakgroepen en de eredienst.
Bij deze collectes kan ook gegeven worden met collectebonnen.
Lees meer 

Nalaten aan de kerk

Vaak wordt een nalatenschap in een testament geregeld. Daarin kunnen ook goede doelen woden opgenomen. De plaatselijke kerkelijke gemeente kan één van die goede doelen zijn. Als u overweegt om de kerk op deze wijze te ondersteunen, kan dit op twee manieren: in de vorm van een legaat, of door een erfsteliing.
Schenkingen aan de kerk zijn belastingvrij. Nadere infromatie is verkrijgbaar bij de penningmeester:
penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl