Uitdaging!

od daagt ons uit! Hij houdt ons voor om vanuit zijn perspectief naar ons leven te kijken. Is zijn woord, de Bijbel, een metgezel in ons leven? Wijst zijn woord ons de weg? Als gemeente willen we ons bezig houden met die vragen en proberen we elkaar daarmee te helpen. Hoe mooi en bemoedigend is het dan om te weten, dat als we zijn weg gaan, we zullen zijn als een boom die vrucht draagt.
Gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalmen 1:2,3)

Eredienst

De Lichtbron nodigt u van harte uit om kerkdiensten met ons mee te vieren op zondagmorgen om 09.30 uur, in ons kerkgebouw of digitaal via Kerkomroep.nl.
In ongeveer de helft van de erediensten gaat onze predikant ds. Marjan Zebregs voor. In de overige diensten is er een gastvoorganger. 
Centraal in de dienst staat de liefde van God voor mensen. Kerkdiensten in De Lichtbron hebben een herkenbare protestantse orde van dienst. Voor de te zingen liederen wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse liedbundels.
De Lichtbron heeft een Taakgroep Eredienst die een aantal keren per jaar overlegt over vorm en inhoud van de eredienst. De taakgroep staat van harte open voor suggesties over de invulling van de diensten.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dukky Schreiber, voorzitter van de Taakgroep Eredienst via
taakgroeperedienst@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Lees meer 

Gespreksgroep avond

De gespreksgroep komt bij één van de deelnemers thuis bij elkaar. De onderwerpen worden aangedragen door de deelnemers en zijn heel divers van aard. Het gespreksthema wordt voorbereid door één van de deelnemers en vooraf rondgestuurd. Geprobeerd wordt om de onderwerpen te verbinden aan ons dagelijks leven en de maatschappij. De avonden staan open voor iedereen en duren van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Harmke Verkerk of Ria Jongerius.

Gespreksochtend


Ongeveer acht keer per jaar is er in de Lichtbron een gespreksochtend. Deze duurt van 10.00 tot circa 11.30 uur. De onderwerpen zijn divers en hebben een bijbels karakter. De predikant of Ria Jongerius bereiden de gespreksochtend voor. Informatie over het gespreksonderwerp wordt vooraf rondgestuurd aan de deelnemers. Het is heel fijn om ieders gevoelens en opvattingen over het thema met elkaar te delen. Meer informatie kan worden verkregen bij de predikant of bij Ria Jongerius.

Oecumenische diensten

Sinds 1984 zijn er vieringen met het oog op de oecumene in Wateringen en Kwintsheul. Er wordt gestreefd naar eenheid door aandacht en respect voor elkaar te hebben. Deze vieringen worden georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV). Bij de voorbereidingen zijn een dominee, een pastor en voorganger van de volle evangelische kerk aanwezig.
Ieder jaar wordt in januari de week van gebed voor de eenheid van de christenen met elkaar gevierd. Wij komen dan in één kerk samen, terwijl de andere kerken gesloten zijn.
Een keer in de twee jaar wordt in het Hofpark het Pinksterfeest met elkaar gevierd. En jaarlijks is er ook een viering ter gelegenheid van de Vredesweek.
Daarnaast zijn er nog verschillende andere gezamenlijk georganiseerde activiteiten.

Kindernevendienst

Tot een aantal jaren geleden was er wekelijks een kindernevendienst, al nam het aantal deelnemende kinderen geleidelijk af door ontkerkelijking en natuurlijk verloop. Daar kwam het effect van corona bovenop. In eerste instantie is dat opgevangen door op jaarbasis het aantal kindernevendiensten te verlagen. Onlangs heeft de kerkenraad echter besloten om alleen op incidentele basis kindernevendienst aan te bieden. Bij de scriba (scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl) kunnen tot de vrijdag voor een eredienst (klein)kind(eren) hiervoor worden aangemeld.

Pastoraat

Pastoraat is in De Lichtbron heel belangrijk. De predikant, de wijkouderlingen en de pastoraal werkers hebben een officiële taak in het pastoraat. Zij waarderen het als u of jij hen uitnodigt voor een gesprek. Zij kunnen ook zelf het initiatief nemen voor een ontmoeting.
Daarnaast heeft ieder gemeentelid een pastorale taak.
In het pastoraat zijn de gesprekspartners principieel gelijkwaardig. De tijd van opzicht ligt gelukkig achter ons. Pastoraat is zo divers als een gesprek thuis met de dominee over levens- en geloofsvragen tot een gesprekje met iemand naast je in de kerk.
Lees meer 

Jongerenwerk

De Lichtbron biedt jongeren de mogelijkheid om samen met leeftijdgenoten hun geloof verder te ontwikkelen. De kerkenraad heeft gekozen voor het programma Rock Solid van Youth for Christ. Dit biedt veel afwisseling tussen denken, doen en leren en is goed afgestemd op de leefwereld van jongeren. Ook de rooms-katholieke jongeren uit het Westland nemen deel aan Rock Solid.
De bijeenkomsten zijn elke eerste woensdagavond van de maand in Honselersdijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de protestantse achtergrond van een deel van de deelnemers. Het vervoer wordt onderling geregeld. 
Meer informatie bij: Ellen Ouwehand en Eline van der Meer 
jongerenwerk@protestantsekerk-delichtbron.nl

Catechese Guldehof

In de Guldehof er is mogelijkheid van één-op-één catechisatie. Neem hiervoor contact op met de predikant predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
            

Drempeldienst

Als een van onze kinderen de basisschool gaat verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan, is daar ook het moment van afscheid van de kindernevendienst. Vlak voor de zomervakantie wordt hier aandacht aan gegeven in een zogenaamde Drempeldienst. De predikant bereidt deze dienst voor met de kinderen en hun ouders. Als er geen kinderen de drempel over gaan, wordt er een themadienst gehouden.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Belijdenis

De Lichtbron staat open voor iedereen die in het openbaar belijdenis wil doen van zijn of haar geloof. Je bent van harte welkom bij de predikant om hierover te praten. Samen overleg je over wat voor jou de meest inspirerende weg is om toe te groeien naar het belijdenis doen.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Doop

In de Protestantse Kerk is de doop één van de twee sacramenten, heilige momenten met een teken van Gods genade. Ouders die hun kind willen laten dopen zijn van harte welkom voor een gesprek met de predikant. Dit geldt ook voor degenen die zelf aangeven gedoopt te willen worden. In dit gesprek gaat het onder andere over het verlangen naar de doop en de betekenis van de doop. Bij de kinderdoop moet minstens één van de ouders dooplid zijn van de Protestantse Kerk. De predikant en de doopouders of de volwassen dopeling bereiden samen met anderen de doopdienst voor.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl

Huwelijk

Een aanstaand bruidspaar dat hun huwelijk voor Gods aangezicht wil bevestigen wordt uitgenodigd om hiervoor een afspraak te maken met de predikant. Ter voorbereiding op de dienst zal worden gesproken over het verlangen naar het kerkelijk huwelijk en de betekenis hiervan. Uiteraard is er veel ruimte voor een persoonlijke invulling van de trouwdienst. Minstens één lid van het bruidspaar moet dooplid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland.
Meer informatie bij: ds. Marjan Zebregs
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl