Kerkenraad

De taakinvulling van de kerkenraad is als volgt:
  • de pastorale zorg voor de hele gemeente en de zorg voor alles wat betrekking heeft op de leer en de belijdenis van de kerk;
  • het initiëren en bewaken van de te volgen procedures om te komen tot een beleid;
  • het instellen en instrueren van wijkteams en taakgroepen;
  • het beroepen van pastores;
  • het kandidaatstellen van ambtsdragers en overige medewerkers;
  • het onderhouden van contacten met andere kerken;
  • publicatie en communicatie over kerkenraadszaken;
  • alle andere zaken voor zover die niet aan andere organen in de kerk zijn toevertrouwd.
terug