ANBI gemeente

Contactgegevens
Protestantse Gemeente De Lichtbron van Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld
Waterkersstraat 4
2292 CS  Wateringen
penningmeester@protestantsekerk-delichtbron.nl

RSIN: 002.550.027

Doelstelling
Naast het samenkomen tijdens de diensten op zondag en tijdens andere bijzondere vieringen vindt de Protestantse Gemeente het belangrijk open te staan voor anderen en iets te betekenen voor de gemeenschap. Daarmee willen we ons christen-zijn tonen.
Het pastorale team, bestaande uit de predikant, ouderlingen en wijkmedewerkers werkt aan het opbouwen van een band met alle mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkgemeenschap. Ontmoeting in kleine en grotere kring is daarbij het uitgangspunt.
Door middel van allerlei activiteiten schenken we specifieke aandacht aan de jeugd binnen onze kerk. ook vinden wij het van belang om in oecumenisch verband activiteiten te ontplooien.

De kerk werkt met een meerjarenbeleidsplan. Binnenkort zal het beleidsplan voor de komende vijf jaren worden vastgesteld.

Bestuurssamenstelling kerk
De Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen en een kerkrentmeester.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Dit geldt ook voor de werkzaamheden van de kosters.

Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De kerk heeft geen personeel in dienst.
 
Activiteiten
Naast onze gebruikelijke kerkdiensten op zondagmorgen zijn er jaarlijks ook bijzondere vieringen, zoals oecumenische diensten en stiltevieringen in de tijd voor Pasen. Een aantal malen per jaar is er tijdens de zondagse dienst een kindernevendienst. In september vieren we jaarlijks op de startzondag het begin van het kerkelijk jaar. Dat is ook het moment dat de andere activiteiten van de kerk, zoals gespreksgroepen weer van start gaan.

Financiële verantwoording gemeente
De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente zijn openbaar.
De jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door een tweetal leden van de kerk.

Jaarkening

terug