ANBI diaconie

Contactgegevens diaconie
Diaconie Protestantse gemeente De Lichtbron
Pieter van der Plasstraat 3
2291 SE Wateringen
diaconie@protestantsekerk-delichtbron.nl
RSIN: 824.105.643


Doelstelling van de diaconie/ZWO
Geïnspireerd vanuit het evangelie willen wij mensen in nood, dichtbij en ver weg, tot helper zijn. Wij staan midden in de samenleving, zijn daar onderdeel van en voelen ons daarbij betrokken. Wij leveren bijdragen aan het welzijn van de samenleving, willen dat mensen tot hun recht komen en deel kunnen nemen aan de samenleving, bestrijden armoede en onrecht en dragen van zorg voor mensen in acute noodsituatie.


Samenstelling diaconie/ZWO
De diaconie/ZWO bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden.
  • Voorzitter: Peter de Jongh
  • Secretaris: Ellen Ouwehand
  • Penningmeester: Lia van Ooijen-Leerdam
  • Leden: Franny Vogelaar-Schut, Pieter Sekeris, vacature
Focus van de diaconie/ZWO
Hoofdlijn van de diaconale/ZWO visie is dat wij kwetsbare mensen ondersteunen. Wij zien het als diaconale/ZWO opdracht om ons in te zetten voor mensen in de knel en het bevorderen van onderlinge contacten. De diaconie/ZWO ziet om naar mensen dicht bij en ver weg. Om dit te realiseren steunen wij goede doelen en participeren wij in samenwerkingsverbanden.
De kerk werkt met een meerjarenbeleidsplan. Binnenkort zal het beleidsplan voor de komende vijf jaren worden vastgesteld.

Activiteiten
De diaconie/ZWO komt regelmatig in vergadering bijeen en is vertegenwoordigd in de kerkenraad. De diaconie/ZWO verzorgt de collectes tijdens de kerkdiensten. Ook zorgt de diaconie voor het Heilig Avondmaal, waarbij een ieder die gelooft wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Maaltijd van de Heer. De diaconie/ZWO is vertegenwoordigd in onder andere Streekverband De Tien, Kontaktraad Westlandse kerken, Diaconaal Platform Westland en Stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul. Daarnaast zijn de diakenen onder andere betrokken bij het Westerhonk, oecumenische vieringen van BOV, de kerstvieringen in De Kastanjehof, de Voedselbank Westland en schuldhulpmaatje Westland.

Financiën
De diaconale/ZWO-gelden zijn gescheiden van de kerk. Deze worden afzonderlijk geadministreerd. De collectegelden, giften en jaarlijkse vrijwillige bijdragen die worden gedoneerd, worden besteed aan de aangegeven goede doelen. Jaarlijks wordt een collecterooster opgesteld waarin deze doelen zijn opgenomen. De penningmeester verzorgt een overzicht van inkomsten en uitgaven, de jaarrekening en balans en de begroting voor het komende jaar. De toelichting op jaarrekening en de begroting wordt met de gemeenteleden tijdens de Gemeentevergadering gedeeld.

Beloning
De leden van de diaconie ontvangen geen beloning; zij voeren hun werk gratis uit.

Jaarrekening 2021
terug